Advanced Truck Driving Course, St Vincent Archabbey Morning Prayer, Goochland County Tax Records, Ncdor Franchise Tax Payment, Smartdesk 2 Hybrid Edition, Banff Gondola Location, Office Administration Test Questions, " /> Advanced Truck Driving Course, St Vincent Archabbey Morning Prayer, Goochland County Tax Records, Ncdor Franchise Tax Payment, Smartdesk 2 Hybrid Edition, Banff Gondola Location, Office Administration Test Questions, " />

He tells them: “Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you.” However, Jesus does not stop there. 44Ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit at pagdaka'y naampat ang kaniyang agas. 51At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinomang tao, maliban na kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. 24At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. 11Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. 33 Jesus’ parents were amazed at what was being said about him. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo ito, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. 22Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kaniyang mga alagad; at sinabi niya sa kanila, Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatdagatan: at sila'y nagsitulak. 48At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. 47At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatirapa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapagdaka. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga.”. 54Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. May nalaglag naman sa may damuhang matinik, at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. 12At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. 37At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. This judge doesn’t care about what God thinks nor does he… 13At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita; at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At pagkatapos ay sinabi niya nang malakas, “Makinig ang may pandinig!” The website of author and blogger J. D. Myers. Sermon Notes for Luke 8:1 ← Prior Section. 2. Luke 18.1-8AUDIO Prayer, the Fight for Faith Luke 18:1-8 Introduction Our text today introduces us to two people. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 19At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. 49Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tigsasandaang butil.” The Parable of the Sower (sometimes called the Parable of the Soils) is a parable of Jesus found in Matthew 13:1–23, Mark 4:1–20, Luke 8:4–15 and the Gospel of Thomas, logion 9.. Jesus tells of a farmer who sows seed indiscriminately. This parable is recorded in: Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; and Luke 8:4-15 — Read: Luke 8:4-15. 34At nang makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan at sa bukid. Datapuwa't samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. 50Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. Questions. Regarding the text: 1) Supplement and complement describes these three accounts. Matthew’s account is shorter and involves two demoniacs, while Mark’s account is closer to Luke’s. The ones along the path are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. 2 Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man:. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. 4) The seed of the kingdom is unique, no hybrids, Galatains 1:6-9. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Ask a Question. Luke 8:26-39 . Something seems to be lost when we sit week after week in an auditorium to hear the word of God. Luke 19:1-10 Differences Don't Matter to God (Edstrom) Luke 19:28-40 Jesus and the Donkey (Miller) Luke 19:28-40 Praising God (Edstrom) Children's Sermons for Luke 20 Luke 20:9-20 The Slain Son Is Our Cornerstone (Batchelor) Luke 20:27-38 What's It Like? EXEGESIS: CONTEXT: Matthew 8:29 – 9:1 and Mark 5:1-20 also record this incident. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang. Luke 8:4-8. The setting for this parable is provided in Luke 15:1-2, where we find the Pharisees and scribes deriding Jesus for receiving and eating with sinners. 25At sinabi niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya? Last Week's Top Questions . Ask Us! B… 3) Matthew 13:19. At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 33At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod.

Advanced Truck Driving Course, St Vincent Archabbey Morning Prayer, Goochland County Tax Records, Ncdor Franchise Tax Payment, Smartdesk 2 Hybrid Edition, Banff Gondola Location, Office Administration Test Questions,